Stiklo baliustrados sistemos nz

Reglamento ES Nr. Siekiant užtikrinti sklandų vyno rinkos stiklo baliustrados sistemos nz pagal naująją teisinę sistemą, tokiais aktais turi būti priimtos tam tikros taisyklės. Jais turėtų būti pakeistos Komisijos reglamento EB Nr. Reglamentu ES Nr. Su kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis susijusios vyno sektoriaus darbo tvarkos taisyklės nėra suderintos su Sąjungos teisės aktuose nustatytomis taisyklėmis, taikomomis maisto produktų, spiritinių gėrimų ir aromatizuotų vynų sektorių kokybės sistemoms.

stiklo baliustrados sistemos nz

Dėl to atsiranda šios kategorijos intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo nenuoseklumas. Šie neatitikimai turėtų būti pašalinti atsižvelgiant į teisę į intelektinės nuosavybės apsaugą, nustatytą Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnio 2 dalyje. Todėl šiuo reglamentu atitinkamos procedūros turėtų būti supaprastintos, išaiškintos, užbaigtos ir suderintos. Procedūros turėtų būti kuo labiau pagrįstos veiksmingomis ir tinkamai patikrintomis žemės ūkio produktų ir maisto produktų intelektinės nuosavybės teisių apsaugos procedūromis, nustatytomis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente ES Nr.

Nacionalinės ir vietos valdžios institucijos yra sukaupusios geriausią patirtį ir turi daugiausiai žinių apie susijusius faktus. Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytu subsidiarumo principu, į tai turėtų būti atsižvelgiama susijusiose procedūrinėse taisyklėse; 4 pavadinimas, saugotinas kaip kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda, turi būti bendros aktyvios prekybos strategijos tik kalba, kuri turi bent istorinį ryšį su geografine vietove, kurioje pagamintas produktas.

Siekiant užtikrinti, kad veiklos vykdytojai ir vartotojai visose valstybėse narėse galėtų lengviau perskaityti ir suprasti SKVN ir SGN, turėtų būti nustatytos specialios kalbinių rašmenų vartojimo tokiems pavadinimams taisyklės; 5 turi būti nustatytos sąlygos, kuriomis atskiras gamintojas gali būti laikomas tinkamu pareiškėju.

Atskiri gamintojai neturėtų nukentėti dėl to, kad esančios aplinkybės trukdo įsteigti gamintojų grupę. Tačiau turėtų būti išaiškinta, kad saugomą pavadinimą gali vartoti kiti gamintojai, įsisteigę nustatytų ribų geografinėje vietovėje, su sąlyga, kad yra laikomasi produkto specifikacijoje nustatytų sąlygų, net stiklo baliustrados sistemos nz saugomą pavadinimą ar jo dalį sudaro atskiro gamintojo pareiškėjo valdos pavadinimas; 6 kai vyno sektoriaus produktas, paženklintas kilmės vietos nuoroda ar geografine nuoroda, turi būti išpilstomas tik nustatytų ribų geografinėje vietovėje pagal produkto specifikaciją, tai apriboja laisvą prekių judėjimą ir laisvę stiklo baliustrados sistemos nz paslaugas.

Atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką, tokie apribojimai gali būti taikomi tik jei jie yra būtini ir proporcingi siekiant apsaugoti produkto kokybę, patvirtinti produkto kilmę arba užtikrinti kontrolę.

Todėl yra būtina numatyti, kad visi pakavimo apribojimai būtų tinkamai pagrįsti atsižvelgiant į laisvo prekių judėjimo ir laisvės teikti paslaugas principus; stiklo baliustrados sistemos nz Reglamente EB Nr. Šios nukrypti leidžiančios nuostatos turėtų būti paliktos galioti siekiant išsaugoti tradicinius gamybos metodus. Siekiant teisinio tikrumo ir aiškumo, jos turėtų būti aiškiai išdėstytos; 8 apsaugos paraiškas nagrinėja atitinkamos valstybės narės nacionalinės valdžios institucijos, taikydamos išankstinę nacionalinę procedūrą.

Saugomų kilmės vietos nuorodų atveju valstybės narės turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į produkto kokybės ir savybių ir konkrečios geografinės aplinkos ryšio apibūdinimą.

Saugomų geografinių nuorodų atveju valstybės narės turėtų atkreipti ypatingą dėmesį į produkto konkrečios kokybės, gero vardo ar kitų savybių ir jo geografinės kilmės ryšio apibūdinimą, atsižvelgiant į nustatytų ribų vietovę ir produkto savybes. Nustatytų ribų vietovės apibrėžtis turėtų būti išsami, tiksli ir vienareikšmė, kad gamintojai, kompetentingos institucijos ir kontrolės stiklo baliustrados sistemos nz galėtų įsitikinti, jog veikla vykdoma nustatytų ribų geografinėje vietovėje; 9 valstybių narių kompetentingų institucijų atliekamas vertinimas yra esminis procedūros etapas.

Valstybės narės turi žinių, patirties ir galimybę susipažinti su duomenimis ir faktais, stiklo baliustrados sistemos nz jos gali geriausiai įvertinti, ar kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos apsaugos paraiška atitinka apsaugos reikalavimus. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad šio vertinimo rezultatas, dvigubo bakstelėjimo prekybos strategija turėtų būti tiksliai nurodytas bendrajame dokumente, apibendrinančiame svarbius produkto specifikacijos elementus, būtų patikimas ir tikslus.

Tuomet Komisija, laikydamasi subsidiarumo principo, turėtų patikrinti paraiškas ir įsitikinti, kad jose nėra akivaizdžių klaidų, kad laikomasi Sąjungos teisės ir atsižvelgiama į suinteresuotųjų subjektų iš kitų valstybių narių nei pareiškėjo valstybė narė interesus; 10 siekiant palengvinti bendrų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos paraiškų pateikimą, reikėtų nustatyti konkrečius toms paraiškoms taikomų procedūrų etapus; 11 jei valstybės narės mano, kad pavadinimas, dėl kurio prašoma apsaugos, gali būti registruojamas kaip saugoma kilmės vietos nuoroda ar geografinė stiklo baliustrados sistemos nz pagal Reglamentą ES Nr.

Siekiant teisinio tikrumo, turėtų būti nustatyti atskirų procedūros etapų terminai ir prieštaravimo pagrindai. Kad šalys galėtų bendrauti siekdamos susitarti, turėtų būti nustatytas draugiško susitarimo etapas; 14 turėtų būti nustatyta nuostata dėl specialių nukrypti leidžiančių nuostatų, kuriomis produkto specifikacijos neatitinkantiems vynuogių produktams leidžiama stiklo baliustrados sistemos nz laikotarpiu naudoti saugomą pavadinimą.

Siekiant pašalinti laikinus sunkumus ir užtikrinti, kad ilguoju laikotarpiu visi gamintojai laikytųsi specifikacijų, valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė leisti nukrypti leidžiančias nuostatas tam tikrais atvejais taikyti iki 10 metų; 15 vynuogių produktų, paženklintų pavadinimu, stiklo baliustrados sistemos nz yra saugomas kaip kilmės vietos nuoroda ar geografine nuoroda, gamintojai vykdo veiklą kintančioje ir probleminėje rinkoje.

Jiems reikalingos procedūros, leidžiančios greitai prisitaikyti prie rinkos poreikių, tačiau iš tiesų jie nukenčia dėl ilgos ir sudėtingos dabartinės stiklo baliustrados sistemos nz procedūros, kuri trukdo jiems greitai reaguoti į rinkos pokyčius.

Vynuogių produktų, paženklintų pavadinimu, kuris yra saugomas kaip kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda, gamintojams taip pat turėtų būti leidžiama atsižvelgti į mokslo ir technikos žinių raidą ir aplinkos pokyčius.

Siekiant sutrumpinti tokių procedūrų etapų skaičių ir šioje srityje laikytis subsidiarumo principo, sprendimai dėl pakeitimų, kurie nėra susiję su produkto specifikacijos esminiais elementais, turėtų būti tvirtinami valstybių narių lygmeniu. Gamintojams turėtų būti suteikta galimybė taikyti tuos pakeitimus iškart, kai tik užbaigiama nacionalinė procedūra. Iš naujo nagrinėti paraiškos, siekiant patvirtinimo Sąjungos lygmeniu, neturėtų būti reikalaujama; 16 tačiau siekdama apsaugoti trečiųjų šalių, įsisteigusių kitose valstybėse narėse, nei ta, kurioje gaminami vynuogių produktai, interesus Komisija turėtų išlikti atsakinga už pakeitimų, dėl kurių reikalaujama taikyti prieštaravimo procedūrą Sąjungos lygmeniu, patvirtinimą.

Todėl turėtų būti nustatytas naujas pakeitimų klasifikavimas: standartiniai pakeitimai, kurie yra taikomi iškart, kai tik gaunamas valstybės narės patvirtinimas, nes dėl jų nereikalaujama Sąjungos lygmeniu taikyti prieštaravimo procedūros, ir Sąjungos lygmens pakeitimai, kurie yra taikomi tik gavus Komisijos patvirtinimą po to, kai užbaigiama Sąjungos lygmens prieštaravimo procedūra; 17 turėtų būti leista taikyti laikinus pakeitimus, kad stichinių nelaimių arba nepalankių oro sąlygų atveju, arba priėmus sanitarines ar fitosanitarines priemones, kurios laikinai kliudo ūkio subjektams laikytis produkto specifikacijos, vynuogių produktus, paženklintus saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine stiklo baliustrados sistemos nz, būtų galima toliau teikti rinkai naudojant saugomus pavadinimus.

Dėl to, kad laikini pakeitimai yra neatidėliotini, jie turi būti taikomi iškart, kai tik juos patvirtina valstybė narė. Stiklo baliustrados sistemos nz pakeitimai yra išimtiniai, todėl neatidėliotinumo pagrindų, dėl kurių galima daryti laikinus pakeitimus, sąrašas yra baigtinis; 18 siekiant to paties lygio veiksmingumo ir garantijų, Sąjungos lygmens geriausios forex sistemos turi būti taikoma ta pati procedūra, kaip ir apsaugos paraiškų stiklo baliustrados sistemos nz.

Ji turėtų būti taikoma mutatis mutandis, išskyrus tam tikrus etapus, kurie turėtų būti praleisti siekiant sumažinti administracinę naštą. Kad valstybės narės galėtų atlikti tinkamą paraiškų įvertinimą ir garantuoti, kad visose valstybėse narėse būtų taikomas nuoseklus metodas, turėtų būti nustatyta standartinių pakeitimų ir laikinų pakeitimų procedūra.

Valstybių narių atliekamas vertinimas turėtų būti toks pat tikslus ir išsamus, kaip ir per apsaugos paraiškoms taikomas procedūras atliekamas vertinimas; 19 standartiniams ir laikiniems pakeitimams, susijusiems su trečiųjų valstybių saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, taikomas valstybėms narėms numatytas metodas, o sprendimas dėl patvirtinimo turėtų būti priimamas pagal atitinkamoje trečiojoje valstybėje galiojančią sistemą; 20 panaikinimo procedūra turėtų būti skaidresnė ir aiškesnė.

2. . Dvejetainių parinkčių topoption apžvalgos

Visų pirma, turėtų būti galima paprieštarauti panaikinimo prašymui. Tuo stiklo baliustrados sistemos nz panaikinimo procedūra turėtų būti vykdoma mutatis mutandis laikantis standartinės apsaugos paraiškoms taikomos procedūros, išskyrus tam tikrus veiksmus, kurie turėtų būti praleisti siekiant sumažinti administracinę naštą.

Siekiant išsaugoti šią seniai nusistovėjusią išlygą, reikėtų patvirtinti, kad tokiems pavadinimams tokia nukrypti leidžianti nuostata galioja; 23 tradicinių terminų naudojimas siekiant apibūdinti vynuogių produktus yra seniai nusistovėjusi praktika Sąjungoje. Tokiais terminais apibūdinamas gamybos ar brandinimo metodas, kokybė, spalva, vietos tipas arba konkretus įvykis, susijęs su vynuogių produkto, paženklinto saugoma kilmės vietos nuoroda arba geografine nuoroda, istorija, arba nurodoma, kad tai yra vynuogių produktas su saugoma kilmės nuoroda arba geografine nuoroda.

Siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir išvengti vartotojų klaidinimo, turėtų būti sukurta bendra tokių tradicinių terminų apsaugos ir registravimo sistema.

stiklo baliustrados sistemos nz

Be to, kai įmanoma, tradicinių terminų apsaugos suteikimo procedūros turėtų būti supaprastintos ir suderintos su procedūromis, taikomomis suteikiant apsaugą kilmės vietos nuorodoms ir geografinėms nuorodoms; 24 tradicinį terminą gali sudaryti nuoroda į konkrečias tuo tradiciniu terminu pavadinto vynuogių produkto savybes.

Todėl siekiant perteikti aiškią informaciją, tas terminas turėtų būti nurodytas tik įprastai originalia rašyba ir rašmenimis vartojama kalba; 25 siekiant užtikrinti, kad vartotojai nebūtų klaidinami, trečiosiose valstybėse pagamintiems vynuogių produktams vartoti tradicinius terminus leidžiama, jei jie atitinka tas pačias ar lygiavertes sąlygas, kurios keliamos ir valstybėms narėms. Todėl tiek stiklo baliustrados sistemos nz narės, tiek trečiosios valstybės turėtų turėti galimybę prašyti tradicinio termino apsaugos Sąjungos lygmeniu.

Todėl Komisija tradicinio termino apsaugos paraiškas turėtų patvirtinti tik tada, kai paraiškoje išsamiai įrodoma, kad terminas yra tradiciškai naudojamas didelėje Sąjungos teritorijos dalyje gaminamiems vynuogių produktams apibūdinti arba kad jis yra gerai vertinamas tradiciškai visoje valstybės narės arba trečiosios valstybės teritorijoje naudojamas pavadinimas, kad gamintojams, naudojusiems šį terminą prieš apsaugos suteikimą, yra garantuojama sąžininga konkurencija ir kad tradicinis terminas nėra bendrinis pavadinimas.

Jei paraiška neatitinka reikalavimų, Komisija turėtų prašyti pareiškėjo padaryti reikalingus keitimus arba atsiimti paraišką. Jei pareiškėjas nesiima veiksmų, paraiška turėtų būti atmesta; 29 siekiant pašalinti visas tradicinio termino apsaugos kliūtis, visoms valstybėms narėms arba trečiosioms valstybėms, arba fiziniams ar juridiniams asmenims, turintiems teisėtą interesą, turėtų būti suteikta galimybė prieštarauti to tradicinio termino apsaugai.

Kad prieštaravimas būtų laikomas priimtinu, jis turėtų būti tinkamai pagrįstas ir juo turėtų būti įrodyta, kad paraiška neatitinka Sąjungos taisyklių dėl tradicinių terminų. Be to, jei prieštaravimas laikomas priimtinu, Komisija turėtų pateikti pareiškėjui gauto prieštaravimo stiklo baliustrados sistemos nz, kad šalys galėtų lengviau pasiekti susitarimą.

1. Dvejetainių parinkčių tipai q optonas - Jokių indėlių premijų

Jei šalims pasiekti susitarimo nepavyktų, Komisija turėtų priimti sprendimą dėl prieštaravimo ir patenkinti prašymą dėl tradicinio termino apsaugos arba jį atmesti; 30 siekiant užtikrinti aiškumą vartotojams dėl produkto pobūdžio ir kilmės ir užtikrinti sąžiningą gamintojų konkurenciją, būtina nustatyti prekių ženklų, kuriuose yra naudojamas tradicinis terminas arba kurie yra sudaryti iš tradicinio termino, naudojimo sąlygas ir homonimiškų tradicinių terminų naudojimo sąlygas; 31 siekiant atsižvelgti į vartojimo modelių raidą ir reaguoti į vynuogių produktų gamybos ir prekybos pokyčius, valstybėms stiklo baliustrados sistemos nz ir trečiosioms valstybėms turėtų būti suteikta galimybė teikti tradicinio termino pakeitimo paraišką arba panaikinimo prašymą.

Kad tradicinio termino pakeitimo paraiška arba panaikinimo prašymas būtų laikomi priimtinais, jie turi būti tinkamai pagrįsti; 32 trečiųjų valstybių tradicinių terminų apsaugos ir naudojimo sistema gali skirtis nuo Sąjungoje įdiegtos sistemos.

stiklo baliustrados sistemos nz

Siekiant nuoseklumo, tradicinius terminus turėtų būti leidžiama naudoti trečiosiose valstybėse pagamintiems vynuogių produktams apibrėžti, jei tokie produktai atitinka Sąjungos teisę; 33 reikėtų atsižvelgti į tradicinių terminų, saugomų pagal Reglamentą EB Nr.

Todėl tie terminai turėtų ir toliau būti automatiškai saugomi pagal šį reglamentą; 34 Reglamento ES Nr. Tame reglamente taip pat suderintas terminų, išskyrus aiškiai nurodytus Sąjungos teisės aktuose, naudojimas, jei tokie terminai nėra klaidinantys. Siekiant užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, turėtų būti nustatytos Sąjungos taisyklės dėl ženklinant stiklo baliustrados sistemos nz produktus privalomos pateikti informacijos.

Be to, siekiant neklaidinti vartotojų, taip pat reikėtų išdėstyti nuostatas dėl neprivalomos ženklinimo informacijos naudojimo; 35 siekiant padėti vartotojams, tam tikra privaloma informacija turėtų būti sutelkta viename talpos matymo lauke. Vynuogių produktų atveju siekiant nurodyti kiaušinių produktus, pieno produktus ir sulfitus taip pat naudojami kiti terminai.

Todėl tie terminai turėtų būti naudojami ženklinant vynuogių produktus; 37 Sąjungoje gaminami vynuogių stiklo baliustrados sistemos nz eksportuojami į trečiąsias valstybes. Kad tų valstybių vartotojai suprastų su jų įsigyjamu produktu susijusią informaciją, turėtų būti įmanoma etiketės tekstą išversti į importuojančios šalies kalbas.

Be to, siekiant palengvinti prekybą, reikėtų įtraukti nuostatą, kuria būtų leidžiama etiketėse nurodyti importuojančios šalies teisės aktais reikalaujamą informaciją, nepaisant to, ar ji atitinka Sąjungos teisę. Be to, dėl saugumo priežasčių, pateikiant vynuogių produktus vartojimui lėktuvuose, taip pat turėtų būti leidžiama pažeisti Sąjungos pateikimo reikalavimus, konkrečiai, įpareigojimą putojantiems vynams naudoti stiklinius stiklo baliustrados sistemos nz 38 turėtų būti ir toliau draudžiama naudoti kapsules, kuriose yra švino, talpų, kuriose laikomi produktai, kuriems taikomas Reglamentas ES Nr.

Todėl turėtų būti leidžiama etiketėje nurodyti teigiamą ir neigiamą faktinės alkoholio koncentracijos nuokrypį tūrio procentais; 40 siekiant užtikrinti atsekamumą, reikėtų nustatyti kilmės vietos nuorodos taisykles. Be to, tose taisyklėse turėtų būti atsižvelgiama į vartotojų lūkesčius dėl vynuogių produktų ir vynuogių bei misos, naudotų gaminant galutinį produktą, kilmės; 41 siekiant užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą ir neklaidinti vartotojo, turėtų būti privaloma nurodyti išpilstytojo, gamintojo, pardavėjo arba importuotojo pavadinimą ir adresą; 42 vartotojai dažnai priima sprendimus pirkti remdamiesi pateikta informacija apie putojančio vyno, gazuoto putojančio vyno, rūšinio putojančio vyno ir rūšinio aromatinio putojančio vyno cukraus kiekį.

Europos Sąjungos L 9/

stiklo baliustrados sistemos nz Todėl nurodyti tų kategorijų vynuogių produktų cukraus kiekį turėtų būti privaloma, o kitų kategorijų vynuogių produktų — ir toliau neprivaloma; 43 vartotojai ne visada žino gazuoto putojančio vyno ir gazuoto pusiau putojančio vyno savybes ir gamybos metodus, ypač apie anglies dioksido naudojimą.

Todėl to vyno etiketėje yra būtina nurodyti, kad jis buvo pagamintas į jį pridedant anglies dioksido; 44 derliaus metų nuorodai ir vienos ar kelių vyninių vynuogių veislės nuorodai taikomos specialios taisyklės, užtikrinančios, kad vartotojams perduodama informacija nebūtų klaidinanti. Visų pirma, turėtų būti nustatyti apribojimai dėl vynuogių veislių pavadinimų, kuriuos arba kurių dalį sudaro saugoma kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda, vartojimo; 45 vartotojai taip pat dažnai priima sprendimus pirkti atsižvelgdami į tai, kokios veislės vyninės vynuogės naudotos.

Siekiant išvengti klaidinančios ženklinimo praktikos, reikėtų nustatyti pavadinimų, vartojamų vyninių vynuogių veislėms nurodyti, vartojimo sąlygas.

Be to, atsižvelgiant į ekonominę rūšinių vynų svarbą gamintojams, turėtų stiklo baliustrados sistemos nz sudaryta galimybė vynuogių produkto, nepaženklinto saugoma kilmės vietos nuoroda arba geografine nuoroda, gamintojams etiketėje kartu su šalies, kurioje vynuogių produktas buvo pagamintas, pavadinimu nurodyti, kad tai yra rūšinis vynas; 46 vynuogių produktų, išskyrus putojantį vyną, gazuotą putojantį vyną, rūšinį putojantį vyną ir rūšinį aromatinį putojantį vyną, cukraus kiekis nėra esminė informacija vartotojui.

Todėl gamintojai turėtų turėti galimybę pasirinkti, ar tų vynuogių produktų cukraus kiekį nurodyti etiketėje. Tačiau, siekiant neklaidinti vartotojų, savanorišką terminų, susijusių su cukraus kiekiu tuose produktuose, vartojimą reikėtų reglamentuoti; 47 siekiant užtikrinti vartotojui suteikiamos informacijos teisingumą ir stiklo baliustrados sistemos nz, turėtų būti nustatytos specialios gamybos metodų, visų pirma putojančių vynų gamybos metodų ir visų vynuogių produktų brandinimo praktikos, nurodymo etiketėje sąlygos.

Vartotojas šiuos terminus sieja su aukštesnio standarto vynuogių produktais, todėl jie turėtų būti naudojami su vynuogių produktais, paženklintais saugoma kilmės vietos nuoroda arba geografine nuoroda; 48 vynuogynus naudojančios valdos, kurioje pagaminti vynuogių produktai, ir kurioje atliekami visi vyndarystės procesai, pavadinimo nurodymas gali teikti pridėtinę vertę gamintojams ir reikšti aukštesnės vertės nuorodą vartotojams.

Todėl gamintojams turėtų būti leidžiama vynuogių produktų, ženklinamų saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda, etiketėse nurodyti valdos pavadinimą; 49 siekiant geriau informuoti vartotoją apie vietą, kurioje buvo pagamintas vynuogių produktas, ypač atvejais, kai tokios vietos yra gerai žinomos vartotojams, vynuogių produktų, paženklintų saugoma kilmės vietos nuoroda arba geografine nuoroda, etiketėje turėtų būti leidžiama nurodyti geografinės vietovės, kuri yra mažesnė ar didesnė už vietovę, susijusią su saugoma kilmės vietos nuoroda arba geografine nuoroda, pavadinimą; 50 stiklo baliustrados sistemos nz formos butelių naudojimas tam tikriems vynuogių produktams, paženklintiems saugoma kilmės vietos nuoroda stiklo baliustrados sistemos nz geografine nuoroda, yra seniai nusistovėjusi praktika Sąjungoje ir tokį naudojimą vartotojai gali sieti su tam tikromis tų vynuogių produktų savybėmis arba kilme.

Todėl tam tikriems vynams turėtų būti naudojami konkrečios formos buteliai; 51 putojančiam vynui naudojamas tradicinio tipo stiklinis butelis ir uždarymo būdas atspindi tradicinę gamybos ir išpilstymo į butelius praktiką.

Todėl šie buteliai turėtų būti naudojami tik putojančiam vynui. Tačiau valstybės narės turėtų turėti galimybę leisti naudoti tokio tipo butelius ir uždarymo būdą kitiems gėrimams, jei jie neklaidina vartotojų dėl produkto tikrojo pobūdžio; 52 tam, kad valstybės narės galėtų įgyvendinti savo kokybės politiką, joms turėtų būti suteikta teisė nustatyti papildomas savo teritorijose pagamintų vynuogių produktų ženklinimo taisykles su sąlyga, kad jos yra suderinamos su Sąjungos teise; 53 visi dokumentai ar informacija, siunčiami Komisijai dėl saugomos kilmės vietos nuorodos, geografinės nuorodos ar tradicinio termino apsaugos, pakeitimo paraiškos ar panaikinimo prašymo, turėtų būti surašomi viena iš oficialių Sąjungos kalbų arba pateikiami kartu su vertimu į vieną iš tų kalbų, kad Komisija galėtų atlikti tinkamą pateiktų dokumentų ir informacijos stiklo baliustrados sistemos nz 54 siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo Reglamento EB Nr.

Svarbi informacija